Download algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN
 
ReflectiveSport.nl by Smart Oranges
 
Artikel 1. Algemeen
ReflectiveSport, houdt zich bezig met en neemt opdrachten aan betreffende levering van kleding en accessoires op sport- en veiligheidsgebied.
ReflectiveSport is een handelsnaam van Smart Oranges. ReflectiveSport houdt zich bezig met de verkoop van leveringen van bovengenoemde goederen en diensten aan de particuliere markt en business-to-business markt.
 
Artikel 2. Definities
Afnemer: iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die met ReflectiveSport in contact treedt over de totstandkoming van een Overeenkomst;
Overeenkomst: iedere overeenkomst die tussen ReflectiveSport en Afnemer tot stand komt, elke wijziging daarvan of aanvulling daarop, alsmede alle handelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van die Overeenkomst;
Order: iedere opdracht van Afnemer aan ReflectiveSport.
Bericht: iedere mogelijke kennisgeving van ReflectiveSport aan Afnemer, daaronder begrepen - maar niet beperkt tot -, brochures, advertenties, catalogi, offertes, opdrachtbevestigingen, prijslijsten, facturen, EDI, E-mail, fax op aanvraag, bulletinboard, faxen en brieven.
Overmacht: elke van de wil van ReflectiveSport onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens Afnemer geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van haar verplichtingen in redelijkheid niet van ReflectiveSport kan worden verlangd, ongeacht of die omstandigheid ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst te voorzien was. Tot die omstandigheden wordt ook gerekend: stakingen en uitsluitingen, stagnatie of andere problemen bij de productie door ReflectiveSport of haar toeleveranciers en/of bij haar eigen of door derden verzorgd transport en/of maatregelen van enige overheidsinstantie, telecommunicatiestoringen, alsmede het ontbreken van enige van overheidswege te verkrijgen vergunning.
 
Artikel 3. Toepasselijkheid van deze voorwaarden
Deze Voorwaarden maken deel uit van alle Overeenkomsten en zijn van toepassing op alle daarmee verband houdende (rechts)handelingen van ReflectiveSport en Afnemer.
De toepasselijkheid van enige algemene specifieke voorwaarde van Afnemer wordt door ReflectiveSport uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 
Artikel 4. Aanbiedingen, totstandkoming van de Overeenkomst en opgave en aanduidingen van Producten
Een aanbieding of (prijs)opgave bindt ReflectiveSport niet en geldt slechts als een uitnodiging tot het plaatsen van een Order, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.
Aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt of zijn slechts geldig voor de geldigheidsduur zoals vermeld bij die aanbieding. Deze vermelding staat afgedrukt in een folder of wordt vermeld op de internetsite met betrekking tot die speciale aanbieding. Bij aanbiedingen via de internetsite wordt dit kenbaar gemaakt doordat het dan niet meer mogelijk is het product te bestellen via de bestel-button.
Een Overeenkomst komt slechts tot stand indien en voor zover ReflectiveSport een Order schriftelijk aanvaardt of door ReflectiveSport uitvoering aan een Order wordt gegeven.
Alle opgaven door ReflectiveSport van getallen, specificaties, en/of andere aanduidingen van de Producten zijn met zorg gedaan. ReflectiveSport kan er echter niet voor instaan dat zich ter zake geen afwijkingen zullen voordoen.
ReflectiveSport behoudt zich het recht voor zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren.
 
Artikel 5. Afwijkingen en Aanvullingen
Afwijkingen van en aanvullingen op enige bepaling in een Overeenkomst en/of de Voorwaarden gelden slechts, indien zij schriftelijk door ReflectiveSport zijn vastgelegd en hebben alleen betrekking op de betreffende Overeenkomst.
 
Artikel 6. Afleveringstermijnen
Tenzij anders overeengekomen levert ReflectiveSport geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed binnen ongeveer 30 dagen uit. Indien dit om welke reden dan ook niet mogelijk blijkt, ontvangt de consument hiervan uiterlijk één maand nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de bestelling zonder kosten te annuleren, tegen terugbetaling van het eventueel reeds betaalde.
Een door ReflectiveSport opgegeven afleveringstermijn is gebaseerd op de ten tijde van de aanbieding voor ReflectiveSport geldende omstandigheden en, voor zover afhankelijk van prestaties van toeleveranciers van ReflectiveSport, op de door die toeleveranciers aan ReflectiveSport verstrekte gegevens.
Indien ReflectiveSport voor de uitvoering van de Overeenkomst gegevens dan wel hulpmiddelen nodig heeft die door Afnemer moeten worden verstrekt, zal de afleveringstermijn nooit eerder ingaan dan op de dag dat alle benodigde gegevens of hulpmiddelen in het bezit zijn van ReflectiveSport.
Opgegeven levertijden zullen nimmer zijn te beschouwen als fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige levering dient ReflectiveSport derhalve bij aangetekend schrijven in gebreke te worden gesteld, waarbij haar een redelijke termijn gelaten wordt om alsnog te presteren.
Indien de opdrachtgever weigert de goederen af te nemen of indien hij te kennen geeft op de overeengekomen aflevering geen prijs meer te stellen blijft hij niettemin gehouden de overeengekomen prijs te betalen en de daaruit voor ReflectiveSport voortvloeiende kosten, schaden en interessen te vergoeden.
Bij overschrijding van de afleveringstermijn heeft Afnemer geen recht op enige schadevergoeding ter zake.
ReflectiveSport heeft te allen tijde het recht in gedeelten af te leveren.
 
Artikel 7. Aflevering en Risico
Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, bepaalt ReflectiveSport de wijze van verzending.
Afnemer draagt het risico van de zaken van het ogenblik af, waarop de zaken aan het opgegeven adres ter ontvangst worden aangeboden.
Afnemer is gehouden bij aflevering de zaken in ontvangst te nemen. Bij gebreke daarvan worden de zaken voor rekening en risico van de afnemer opgeslagen.
Neemt Afnemer de Producten niet of niet tijdig af, dan zal hij zonder enige ingebrekestelling in verzuim zijn. De producten worden in dat geval geretourneerd aan ReflectiveSport die gerechtigd is deze aan een derde partij te verkopen. Afnemer blijft de som, vermeerderd met verzendkosten verschuldigd.
 
Artikel 8. Retourgarantie Producten Verkoop-op-afstand
U heeft het recht uw bestelling tot 14 dagen na ontvangst zonder opgave van reden te annuleren. U heeft na annulering nogmaals 14 dagen om uw product retour te sturen. U krijgt dan het volledige orderbedrag inclusief verzendkosten gecrediteerd (het artikel dient wel door ons te zijn terugontvangen voor wij tot creditering overgaan). Enkel de kosten voor retour van u thuis naar de webwinkel zijn voor eigen rekening. Indien u gebruik maakt van uw herroepingsrecht, zal het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat zijn (niet ingebruik zijn genomen) en verpakking aan de ondernemer geretourneerd worden. ReflectiveSport vraagt u wel vooraf contact op te nemen over het retourneren van het product (tbv afhandelingsinstructie). Om gebruik te maken van dit recht kunt u contact met ons opnemen via info@reflectivesport.nl. 
Indien artikelen niet geleverd worden volgens de oorspronkelijke bestelling (bijvoorbeeld verkeerde maat, fabricagefout) dan zijn de retourkosten voor rekening van ReflectiveSport. Deze worden achteraf aan u gecrediteerd of tegelijkertijd terugbetaling van uw retourzending. Retourkosten dienen zo gunstig mogelijk te zijn voor beide partijen (indien brievenbuspakket van POSTNL dan dient deze manier gebruikt te worden, past het NIET door de brievenbus dan kan POSTNL pakket service gebruikt worden (<10kg = EUR6,75), meer informatie op www.postnl.nl/tarieven/pakketten. Overleg met ons indien u twijfelt! 
 
Artikel 9. Verzuim/ontbinding
Indien Afnemer niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting die voor hem uit enige Overeenkomst mocht voortvloeien, is Afnemer zonder ingebrekestelling in verzuim en is ReflectiveSport gerechtigd: de uitvoering van die Overeenkomst en direct daarmee samenhangende Overeenkomsten op te schorten totdat betaling voldoende zeker is gesteld; en/of die Overeenkomst en direct daarmee samenhangende Overeenkomsten geheel of gedeeltelijk te ontbinden.
In geval van (aanvraag van) (voorlopige) surséance van betaling, (aanvraag van) faillissement, stillegging of ontbinding van Afnemer, zullen alle Overeenkomsten met Afnemer van rechtswege zijn ontbonden, tenzij ReflectiveSport Afnemer binnen redelijke tijd mededeelt nakoming van (een deel van) de betreffende Overeenkomst(en) te verlangen. In dat laatste geval is ReflectiveSport gerechtigd de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten tot dat nakoming door Afnemer voldoende zeker is gesteld.
Het bepaalde in de artikelen 9.1 en 9.2 doet niet af aan de overige rechten van ReflectiveSport op grond van de wet en de Overeenkomst.
 
Artikel 10. Garanties
Indien ReflectiveSport Producten aan Afnemer aflevert, die ReflectiveSport van haar toeleveranciers heeft verkregen, of voor de Dienstverlening gebruik maakt van derden, is ReflectiveSport nimmer tot een verdergaande garantie ten opzichte van Afnemer gehouden dan waarop ReflectiveSport ten opzichte van haar toeleverancier aanspraak kan maken.
Reclamaties wegens uiterlijk waarneembare gebreken moeten conform de voorwaarden, doch uiterlijk 7 dagen na ontvangst van de goederen door de opdrachtgever schriftelijk worden ingediend. Reclamaties die door ReflectiveSport na het verstrijken van deze termijn worden ontvangen, hoeven niet door ReflectiveSport in behandeling te worden genomen.
Supplies die aan normale slijtage onderhevig zijn vallen niet onder de gegeven garanties.
ReflectiveSport staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst en/of de in het aanbod vermelde specificaties en/of aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de (op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst) bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. 

ReflectiveSport spant zich in te waarborgen dat de te verkrijgen informatie en het aanbod van relevante content, waarnaar wordt verwezen en waarin ReflectiveSport als portal fungeert, volledig en juist is. Daarentegen kan ReflectiveSport niet verantwoordelijk worden gehouden voor enige onvolledige of onjuiste informatie die middels deze website gevonden wordt.
Gedurende de garantietermijn kan de leverancier van ReflectiveSport garantie verlenen of kan ReflectiveSport - naar haar keuze - de garantie van de toeleverancier jegens Afnemer nakomen en tenuitvoerleggen.
 
Artikel 11. Eigendomsvoorbehoud
Alle Producten blijven eigendom van ReflectiveSport, niettegenstaande de feitelijke aflevering, totdat alle bedragen, die Afnemer krachtens enige Overeenkomst aan ReflectiveSport verschuldigd is of zal worden, volledig heeft voldaan. Rechten worden aan Afnemer steeds verleend of, in voorkomend geval, overgedragen onder de voorwaarde dat Afnemer overeengekomen vergoedingen tijdig en volledig betaalt.
Indien en zolang ReflectiveSport eigenaar van de Producten is, zal Afnemer ReflectiveSport onmiddellijk op de hoogte stellen wanneer de Producten in beslag (dreigen te) worden genomen of anderszins aanspraak wordt gemaakt op (enig onderdeel van) de Producten. Bovendien zal Afnemer ReflectiveSport op ReflectiveSport eerste verzoek mededelen waar de Producten zich bevinden.
Bij beslag, (voorlopige) surséance van betaling of faillissement zal Afnemer onmiddellijk de beslagleggende deurwaarder, de bewindvoerder of de curator wijzen op de (eigendoms-)rechten van ReflectiveSport. Afnemer staat ervoor in dat een beslag op de Producten onmiddellijk wordt opgeheven.
 
Artikel 12. Prijzen
Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, zijn alle prijzen vermeld in Berichten, zoals catalogi, prijslijsten en/of offertes van ReflectiveSport, uitgedrukt in Euro en inclusief omzetbelasting. Tenzij uitdrukkelijk anders wordt vermeld, komen ten laste van Afnemer de kosten van verpakking en verzending, zoals vermeld in het desbetreffende Bericht, alsmede alle overige heffingen of belastingen opgelegd of geheven ter zake van de Producten en het vervoer daarvan.
Prijzen zijn gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst voor ReflectiveSport geldende omstandigheden, zoals onder meer valutakoersen, vrachttarieven en dealerprijzen. Indien deze omstandigheden na het sluiten van de Overeenkomst doch voor de aflevering wijzigen, heeft ReflectiveSport het recht de daaruit voortvloeiende kosten aan Afnemer door te berekenen.
Kortingen worden geacht telkens eenmalig te zijn verleend. Eerder verleende kortingen binden ReflectiveSport op geen enkele wijze voor een latere overeenkomst.
Een kortingscode kan niet in combinatie met andere kortingscodes of kortingsacties van ReflectiveSport worden gebruikt.
Indien u in het bezit bent van een kortingscode of waardebon, kunt u deze invullen in het daarvoor bestemde vak (promotiecode) in het winkelmandje. Codes zijn hoofdletter- en spatiegevoelig en dienen daarom altijd exact te worden overgenomen. U klikt vervolgens op ‘OK’ en de korting wordt verrekend. Indien dit niet het geval is, dient u contact op te nemen met ReflectiveSport, alvorens u de bestelling afrondt! 

Verder geldt voor alle codes en waardebonnen het volgende:
·       Per bestelling kan steeds slechts één kortingscode of waardebon gebruikt worden.
·       Kortingscodes zijn alleen geldig binnen de in de voorwaarden vastgestelde periode.
·       Een kortingscode die aan een minimum bestedingswaarde is gekoppeld, wordt berekend met aftrek van eventuele retouren. Het resterende bedrag is de bestedingswaarde.
·       Indien na aftrek van retouren de bestedingswaarde onder het minimum voor het gebruik van de code komt, wordt de korting verrekend met de geretourneerde artikelen.
·       De waarde van een bestelling voor kortingscodes waaraan een minimum bestedingswaarde is gekoppeld, wordt berekend exclusief de verzend- en administratiekosten.
·       Kortingscodes welke eenmalig gebruikt kunnen worden, worden na retournering van de (al dan niet gehele) bestelling niet opnieuw geactiveerd.
·       Kortingscodes worden nimmer achteraf verrekend en zijn niet inwisselbaar voor contanten.
·       Waardebonnen met een hogere waarde, kunnen niet in kleinere bedragen worden opgesplitst.
·       Bij besteding van een lagere waarde dan de waarde van de waardebon, komt de resterende waarde te vervallen.
 
Artikel 13. Betaling
Afnemer zal de hem in rekening gebrachte bedragen, afrekenen via de diensten van een payment service provider (zoals bijv PayPal). Alle aan ReflectiveSport in rekening gebrachte bedragen moeten zonder korting of inhouding worden voldaan. Afnemer is niet bevoegd tot verrekening. Afnemer heeft verder niet het recht om enige betalingsverplichting jegens ReflectiveSport op te schorten.
 
Artikel 14. Aansprakelijkheid en Vrijwaring
ReflectiveSport is niet aansprakelijk voor schade aan de Producten anders dan met inachtneming van de gegeven garanties ter zake.
ReflectiveSport is niet aansprakelijk, noch op grond van de wet, noch uit Overeenkomst, voor zogenaamde gevolgschade die Afnemer of een derde ter zake van (bij gebruik van) de Producten mocht lijden.
 
Artikel 15. Overmacht
Indien ReflectiveSport door Overmacht niet aan haar verplichtingen jegens Afnemer kan voldoen, wordt de nakoming van die verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmachtstoestand.
Indien de Overmacht 1 maand duurt, hebben beide partijen het recht de Overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden, voor zover de overmachtssituatie dit rechtvaardigt.
Ingeval van Overmacht heeft Afnemer geen recht op enige (schade-)vergoeding, ook niet als ReflectiveSport als gevolg van de overmacht enig voordeel mocht hebben.
ReflectiveSport zal Afnemer zo spoedig mogelijk van een (dreigende) Overmacht op de hoogte stellen.
 
Artikel 16. Verplichtingen van Afnemer
Afnemer zal aan ReflectiveSport alle voor de uitvoering van de werkzaamheden van ReflectiveSport benodigde gegevens steeds tijdig ter beschikking stellen en staat in voor de juistheid en de volledigheid daarvan.
 
Artikel 17. Annuleringskosten.
Na ontvangst van betaling aan ReflectiveSport is het niet mogelijk een order te annuleren anders dan gebruik te maken van de retourprocedure (particulier) van ReflectiveSport.

Artikel 18. Klachtenregeling
1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7 dagen volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
4. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.
5. Bij klachten dient een consument zich allereerst te wenden tot de ondernemer. Bij klachten die niet in onderling overleg opgelost kunnen worden dient de consument zich te wenden tot Stichting WebwinkelKeur (www.webwinkelkeur.nl), deze zal gratis bemiddelen. Mocht er dan nog niet tot een oplossing gekomen worden, heeft de consument de mogelijkheid om zijn klacht door Stichting GeschilOnline (www.geschilonline.com) te laten behandelen, de uitspraak hiervan is bindend en zowel ondernemer als consument stemmen in met deze bindende uitspraak. Aan het voorleggen van een geschil aan deze geschillencommissie zijn kosten verbonden die door de consument betaalt dienen te worden aan de betreffende commissie. Tevens is het mogelijk om klachten aan te melden via het Europees ODR platform (http://ec.europa.eu/odr).
6. Een klacht schort de verplichtingen van de ondernemer niet op, tenzij de ondernemer schriftelijk anders aangeeft.
7. Indien een klacht gegrond wordt bevonden door de ondernemer, zal de ondernemer naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.
 
Artikel 19. Toepasselijk recht, bevoegde rechter
Op alle geschillen met betrekking tot deze Voorwaarden, alsmede iedere Overeenkomst, is bij uitsluiting Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen zullen, voor zover niet anders door de wet dwingend voorgeschreven, bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank.   
 

Deze website gebruikt cookies om het bezoek te meten, we slaan geen persoonlijke gegevens op.
Deze website gebruik een aantal cookies. Deze worden gebruikt om ons in staat te stellen algemeen website bezoek goed te monitoren en o.a. om meer op de klant toegespitste aanbiedingen te kunnen doen. Accepteert u dit? U kunt meer lezen over gebruik van (welke) cookies op deze website via: https://www.reflectivesport.nl/privacybeleid